Bli medlem

Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Vi ger också våra medlemmar tillgång till våra arbetsgrupper där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens. Därtill erbjuder vi kostnadsfri juridisk hjälp samt en rad andra tjänster. Du kan läsa mer om vad vi gör under Vår verksamhet.

 

Ansökan om medlemskap

För att kunna bli medlem i Musikförläggarna måste man bedriva professionell musikförlagsverksamhet samt vara beredd att följa vår uppförandekod.

Musikförlag som vill ansöka om medlemskap i Musikförläggarna ska skicka in:

  • Svenskt firmaregistreringsbevis
  • Uppgift om arten och omfattningen av den rörelse sökanden bedriver samt uppgifter om ägarförhållandena i ansökande musikförlag (huvuddelen av verksamheten skall utgöras av förlagsverksamhet)
  • I förekommande fall uppgifter om arten och omfattningen av rörelse som moder- respektive dotterbolag bedriver samt uppgifter om ägarförhållandena i nämnda bolag
  • Senaste årsredovisningen

 

Frågan om antagande av medlem bereds av Musikförläggarnas styrelse och beslutas av föreningsstämman. Stämman äger rum två gånger om året.

Beviljas ansökan är sökanden att anse som medlem i föreningen under förutsättning att insats och beslutad medlemsavgift betalas inom 30 dagar efter det att beslut om inträde meddelats sökanden.

Insatsen i föreningen är på 5 000 kr och återbetalas ej vid utträde. Under 2014 är årsavgiften 50 kr och serviceavgiften 4 950 kr.

Mejla din ansökan till johan.bergby@musikforlaggarna.se eller skicka den fysiskt till Musikförläggarna, Box 17092, SE-10462 Stockholm.

Har du fler frågor rörande ansökan om medlemskap i Musikförläggarna är du välkommen att kontakta oss på info@musikforlaggarna.se eller 08-783 88 00.