Bli medlem

Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Vi ger också våra medlemmar tillgång till våra arbetsgrupper där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens. Därtill erbjuder vi kostnadsfri juridisk hjälp samt en rad andra tjänster. Du kan läsa mer om vad vi gör under Vår verksamhet.

 

Ansökan om medlemskap

Förlag som bedriver yrkesmässig musikförlagsverksamhet i Sverige, har god betalningsförmåga och ett räkenskapsmaterial som är i god ordning kan bli medlem i föreningen. Med yrkesmässig avses att förlaget i en icke obetydlig omfattning förlägger eller administrerar musikaliska verk och texter av andra än förlagets ägare, anställda och närstående.

Förlag som vill bli medlem i föreningen ska till föreningens kansli översända följande:

  • Registreringsbevis och i förekommande fall bolagsordning
  • Uppgifter om arten och omfattningen av den rörelse sökanden bedriver
  • Uppgift om sökandes ekonomiska ställning
  • Uppgifter om rättighetsinnehav och ägerförhållandena i ansökande förlag
  • I förekommande fall uppgifter om arten och omfattningen av rörelse som moder- respektive dotterbolag bedriver och uppgifter om ägarförhållandena i nämnda bolag
  • Bekräftelse att den sökande har tagit del av föreningens stadga och uppförandekod

Detaljerade föreskrifter om medlemsansökan fastställs av styrelsen. Efter beredning av styrelsen och beslut av föreningsstämman antas sökande förlag till medlem. Beviljas ansökan på föreningsstämman, är sökanden att anse som medlem i föreningen under förutsättning att insats och beslutad medlemsavgift erläggs inom 30 dagar efter det beslutet om inträde avsänts till sökanden.

Insatsen i föreningen är på 5 000 kr och återbetalas ej vid utträde. Under 2016 är årsavgiften 50 kr och serviceavgiften 4 950 kr.

Mejla din ansökan till info@musikforlaggarna.se eller skicka den fysiskt till Musikförläggarna, Box 17092, SE-10462 Stockholm.

Har du fler frågor rörande ansökan om medlemskap i Musikförläggarna är du välkommen att kontakta oss på info@musikforlaggarna.se eller 08-783 88 00.