Riktlinjer högskolemedel

Riktlinjer för användning av pengar ur reserverade högskolemedel

På föreningsstämman 1995 beslutade föreningen att den ersättning som Bonus Copyright Access inkasserar för kopiering på högskolor och universitet (s.k. högskolemedel) inte skulle fördelas eftersom det saknades aktuell fördelningsstatistik. Pengarna skulle istället användas för särskilda insatser till främjande av upphovs­rätten inom högskolorna (t.ex. trycksaker, informations­material, resor i samband med informationsinsatser). Nedan följer riktlinjerna för användning av dessa pengar.

Användningsområden

Reserverade högskolemedel ska användas till kollektiva ändamål som gynnar musikförlag som bedriver musikförlagsverksamhet i Sverige.

Ändamålet med projektet bör vara brett och till nytta för många musikförlag. Även projekt som är till nytta för ett mindre antal musikförlag kan stödjas så länge som samtliga musikförlagskategorier över tid blir tillgodosedda genom stödet.

Reserverade högskolemedel kan endast användas för att delfinansiera projekt.

Rutin för förslag/begäran om ersättning ur reserverade högskolemedel

Ansökan från medlemmar i Musikförläggarna skickas till kansliet. Ansökan skickas sedan med kallelsen till den/de arbetsgrupper inom Musikförläggarna som berörs för att utgöra ett diskussions­underlag till mötet. Diskussionen i arbetsgruppen syftar till att bereda beslut som fattas av styrelsen.

Ansökan ska innehålla:

 • Projektets namn
 • Projektets syfte
 • Tidpunkt för projektet
 • Vilka musikförlag som kan/vill delta
 • Vilka som nås av projektet (målgrupp)
 • Vad projektet kostar totalt
 • Hur stor del av projektet som egenfinansieras
 • Musikförläggarnas (högskolemedlens) del av kostnaden
 • Hur projektet ska utvärderas

Arbetsgruppen ska vid mötet diskutera:

 • Hur gynnar projektet förlagsbranschen?
 • Vilka förlag i arbetsgruppen är intresserade av att vara med?

Slutsatser från diskussionen ska dokumenteras i mötesprotokoll.

En rutin tas även fram för hanteringen av förslag/begäran om ersättning som framställs till Musikförläggarna från ett musikförlag som är så kallad ”utanförstående rättighetshavare” enligt reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen.

Beslut

Beslut om användning av högskolemedel fattas av styrelsen. Den projektansvarige presenterar projektet för styrelsen. Beslutet dokumenteras och kommuniceras till berörda.

Utvärdering

Alla projekt som delfinansieras med reserverade högskoledel ska utvärderas. Utvärderingen ska dokumenteras.

Information till förlagen

Så snart beslut fattats om att delfinansiera ett projekt med reserverade högskole­medel, ska kansliet publicera information om projektet på Musikförläggarnas webbplats samt gå ut med information till medlemmarna. Det ska framgå vad projektets syfte är samt hur förlagen går till väga för att delta i projektet.