Uppförandekod

Uppförandekoden (PDF) är utarbetad av Musikförläggarnas styrelse. Föreningens medlemmar har på årsstämman år 2010 enhälligt tillstyrkt inrättandet av en uppförandekod och givit föreningens styrelse i uppdrag att vid behov uppdatera uppförandekoden.

Uppförandekoden ska följas av medlemsförlagen och är bl.a. till för att vidmakthålla en god kvalitet bland medlemsförlagen samt främja goda relationer med andra aktörer inom musikbranschen och med organisationer och myndigheter med anknytning till musikbranschen.

Olika musikförlag arbetar med skiftande repertoarer och förläggarnas uppgift varierar bl.a. beroende på ingångna avtal och vilka genrer musiken inryms i. Medlemsförlagen ska efter bästa förmåga utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till de musikaliska verken främja verkens konstnärliga och ekonomiska potential, skydda rättigheter, översända rapport till upphovsmän och andra rättighetshavare om inkasserade medel och det minst två gånger per år samt ge skälig kompensation till dessa. Redovisning av medel till avtalspart ska ske i enlighet med ingångna avtal. Avtalspart ska vara berättigad att genom utsedd revisor, godkänd av förlaget, ta del av förlagets avräkningshandlingar som är erforderliga för kontroll av redovisning.

Medlemsförlagen bör uppmana upphovsmännen att anlita juridiskt biträde vid ingående av förlagsavtal.

Medlemsförlag ska vara väl insatta i gällande upphovs-, avtals- och konkurrensrätt. Vad gäller konkurrensrätten betonas särskilt att konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten och att företag inte får missbruka sin dominerande ställning. Medlemsförlag får inte diskutera priser och rabatter med kollegor på andra förlag, dela upp en marknad och ej heller avhandla och ta fram avtalsvillkor som kan snedvrida konkurrensen.

Stims verksamhet har betydelse för merparten av Musikförläggarnas verksamhet och medlemmar i föreningen som är anslutna till Stim uppmanas därför att närvara och rösta på Stims stämmor.

Information rörande tvister vid allmän domstol och om medlemmen får betydande betalningsoförmåga ska av medlemsförlag, utan anmaning, lämnas till Musikförläggarnas kansli . Medlemsförlagen ska härutöver, efter anmaning, från Musikförläggarna lämna enklare statistikuppgifter rörande omsättning etc. för att Musikförläggarna årligen ska kunna ta fram övergripande branschstatistik.

Medlem som inte iakttar uppförandekoden kan av föreningsstämman uteslutas ur föreningen.

———————————————————

Denna uppförandekod är enhälligt antagen av Musikförläggarnas styrelse 2015-06-11