Bli medlem

Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Vi ger också våra medlemmar tillgång till våra arbetsgrupper där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens. Därtill erbjuder vi kostnadsfri juridisk hjälp samt en rad andra tjänster. Du kan läsa mer om vad vi gör under Vår verksamhet.

Musikforlaggarnas_Pris_slide1

Så här blir du medlem

Medlemskap i föreningen kan sökas av musikförlag och bolag som bedriver sådan verksamhet i Sverige som uppfyller något av kriterierna i punkterna 1–3 nedan och som innehar svenskt registreringsbevis.

  1. Medlemskap kan sökas av bolag som bedriver musikförlagsverksamhet i Sverige. Med musikförlagsverksamhet avses enligt dessa stadgar sådan yrkesmässig verksamhet som bedrivs på basis av upphovsrättsavtal med upphovsman som ger bolaget rätt att tillvarata och representera upphovsmannens upphovsrättigheter till musikaliskt verk enskilt eller i kombination med litterärt verk, i fortsättningen benämnt ”Musiken” som ger bolaget rätt att inkassera andel av rättighetsintäkter som uppstår vid nyttjandet av Musiken.
  2. Medlemskap kan sökas av bolag som bedriver verksamhet i Sverige i huvudsak på basis av subförlagsavtal eller administrationsavtal med utländskt eller svenskt musikförlag.
  3. Medlemskap kan sökas av bolag som bedriver verksamhet i Sverige i huvudsak på basis av licensavtal som ger rätt att ge ut eller på annat sätt tillgängliggöra Musiken i grafisk form.

Den som uppfyller villkoren för medlemskap enligt någon av punkterna 1–3 och som uppnår en omsättning som uppgår till minst det belopp som utgör Skatteverkets omsättningsgräns för momsregistrering (för närvarande 30 000 kronor), genom att ha uppburit ersättning för nyttjande av Musiken genom avräkning från upphovsrättssällskap, intäkter från upphovsrättsliga licensupplåtelser eller genom intäkter från grafiskt mångfaldigande av Musiken i digital eller analog form, kan bli medlem.

Ansökan om medlemskap görs på vid var tid gällande ansökningsblankett som finns tillgänglig på föreningens webbplats eller motsvarande. Till ansökan ska bifogas årsredovisning eller revisorsintyg till styrkande av att ovan nämnd omsättningsgräns uppnåtts i verksamheten. Styrelsen tar upp ansökan till behandling vid nästföljande styrelsemöte.

Godkänns ansökan av styrelsen, är sökanden att anse som medlem i föreningen under förutsättning att insats och beslutad medlemsavgift och serviceavgift betalas inom 30 dagar efter det att beslutet om inträde meddelats sökanden.

Insatsen i föreningen är på 5 000 kr och återbetalas ej vid utträde. Årsavgiften är 50 kr och serviceavgiften 5 950 kr.

Mejla din ansökan till info@musikforlaggarna.se eller skicka den fysiskt till Musikförläggarna, Box 17092, SE-10462 Stockholm.

Har du fler frågor rörande ansökan om medlemskap i Musikförläggarna är du välkommen att kontakta oss på info@musikforlaggarna.se eller 08-783 88 00.

 

Musikforlaggarnas_Pris_slide1

Det här får du

text