Vår verksamhet

1_Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Musikförläggarna bildades 1928 och är de svenska musikförlagens branschorganisation. Vi driver förlagens och deras kontrakterade upphovspersoners frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter.

I dagsläget representerar vi 72 musikförlag och 4000 kataloger innehållande musik i alla tänkbara genrer. Våra medlemsförlag står för cirka 95 % av omsättningen i branschen. Klicka här för att se en lista över dem.

Musikförläggarna är huvudman för Stim tillsammans med musikskaparnas föreningar SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och FST (Föreningen Svenska Tonsättare).

Kunskap och påverkan
Syftet med Musikförläggarna är att tillvarata och främja våra medlemmars intressen. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om upphovsrätten, men också genom att informera om hur man ska gå tillväga för att använda musik, till exempel i en film eller om man vill trycka upp noter/texter. (Läs mer om upphovsrätt och licensiering här).

Vi sprider också kunskap om musikförlagens verksamhet, samtidigt som vi aktivt arbetar med att synliggöra och förstärka musikförlagens roll i branschen.

Musikförläggarnas påverkansarbete bedrivs delvis på egen hand, men också i nätverk som till exempel Musiksverige.

Via vår internationella branschorganisation ICMP deltar vi i olika kommittéer med mål att påverka beslut på till exempel EU-nivå i enlighet med våra medlemmars intressen.

Medlemsservice och mötesplats
Flera av våra medlemsorienterade aktiviteter handlar om att förse musikförlagen med relevant kunskap och utbildning, genom till exempel kurser och omvärldsbevakning. Vi bistår även våra medlemmar med juridisk hjälp och rådgivning.

Dessutom har vi tagit initiativ till en lång rad arbetsgrupper, både internt inom Musikförläggarna och i samarbete med till exempel Stim, där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens.

Förhandling och representation
Vi företräder våra medlemmar i en rad olika organisationer som till exempel Stim, ncb, Bonus Copyright Access och Export Music Sweden. Vi avtalar också med kommunala musikskolor om rätten att kopiera noter.

Musikförläggarnas Pris
Sedan 2003 arrangerar vi årligen galan Musikförläggarnas Pris som lyfter fram och uppmärksammar svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Klicka här för att läsa mer om Musikförläggarnas Pris.

Fördelning och distribution av kopieringsersättning
Upphovspersonerna och musikförlagen har rätt till ekonomisk ersättning när deras noter och sångtexter kopieras. Musikförläggarna hämtar in denna ersättning (genom organisationen Bonus Copyright Access) från undervisning samt arbetsplatser. Vi fördelar sedan ut ersättningen till rättighetshavarna.

Jämlikhetsarbete

2_Jamstalldhetsarbete

Musikförläggarna arbetar aktivt för en mer jämlik musikbransch. Exempelvis erbjuder vi jämlikhetstjänster för musikförlag och deras anställda och seminarier samt utbildningar för våra medlemmar. Dessutom driver, stödjer, och samarbetar vi med, olika jämlikhetsprojekt och initiativ. Under hösten 2017, när #metoo och #närmusikentystnar blev offentligt, gav Musikförläggarna och musikförlagens chefer ett löfte att agera kraftfullt för att förändra kulturer, beteenden och ojämlika strukturer. Läs mer här.

Supporttjänst för jämlikhet
Musikförläggarna inrättade i maj 2017 en supporttjänst för rådgivning i frågor som rör jämlikhet. Tjänsten vänder sig till anställda på de svenska musikförlagen och finns till för alla som behöver en extern och oberoende part att diskutera jämlikhetsfrågor med.

Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämlik möteskultur på arbetsplatsen, om man vill jobba med sitt ledarskap eller ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. Vägledning för hur en jämlikhetspolicy ska skrivas, hur den ska implementeras och efterlevas på bästa sätt är andra exempel på vad supporttjänsten kan hjälpa till med. Läs mer om supporttjänsten här.

Samarbeten för jämlikhet
• Equalizer Project – Musikförläggarna initierade och drev, tillsammans med Spotify och musikförlaget MXM, Equalizer Project i syfte att förbättra jämställdheten bland låtskrivare och producenter. Läs mer här.

• Musikförläggarna sponsrar Popkollo som driver musikläger riktat till alla tjejer och transpersoner som älskar musik. Organisationen har även projektet 'Vem kan bli producent' i syfte att förändra normer kring teknik och teknikanvändande – ett producentprogram kvinnor och transpersoner. Läs mer om Popkollo här.

• Musikförläggarna är branschsupport i UpFront Producer Network - ett musikproducentnätverk för kvinnor, transpersoner och icke-binära personer. Läs mer om UpFront Producers Network här.

• Musikförläggarna sponsrar SheWrites – ett låtskrivarcamp med enbart kvinnliga deltagare.

Så här tycker vi

Våra mål

3_Mal_Strategier

Mål för branschen
Musikförläggarnas mål är att leda branschen i utvecklingen mot en enklare och mer effektiv förvaltning av musikskapares och musikförlags rättigheter. Ersättningen som genereras från musiktjänster till musikskapare och musikförlag ska vara skälig.

De tjänster som innehåller musik ska ha koll på upphovsrätt och musikbranschens ekonomiska system och musikanvändarna ska känna att det är en självklarhet att betala för musik. Musikförläggarna ska också verka för att musikförlagen ska den information som de behöver för att anpassa sina affärsmodeller till framtiden.

Musikförläggarna ska vara en tung röst i debatt som rör musikskapare och musikförlag och vara en lättillgänglig dörröppnare till kunskap om musikskapare, musikförlag och upphovsrätt.

Mål för föreningen och dess medlemmar
Det ska råda lika villkor för män och kvinnor i musikförlagsbranschen och musikförlagen ska attrahera de bästa talangerna till både kreativt och administrativt arbete.

Förlagsmedarbetare ska känna en gemenskap i föreningen och en stolthet för sin bransch. Det ska vara en självklarhet som förlagsanställd att vilja engagera sig i föreningen.

Årsredovisning

Styrelse

Styrelse_2022

Musikförläggarnas styrelse 2022, från vänster: Erika Eriksson, Atena Banisaid, Kerstin "Titti" Mangert, Filiz Erat Edhlund, Lars Karlsson, Mona Aghai Berg, Niclass Björlund, Jonas Eriksson, Martin Ingeström.

Musikförläggarna SMFF ekonomisk förening u p a startade sin verksamhet 1928. Föreningen är musikförlagen i Sveriges branschorganisation.

Musikförläggarnas uppgift är att främja och tillvarata musikförlagens och deras kontrak­terades upphovspersoners ekonomiska och gemensamma intressen och att skapa förståelse för musikens värde och upphovs­rättens betydelse.

Stämman är Musikförläggarnas högsta beslutande organ. På stämman väljs bland annat föreningens styrelse.

Musikförläggarna är en heltäckande branschorganisation med musikförlag av olika storlek och inriktning.

Den dagliga verksamheten drivs av föreningens kansli.

Styrelsen består av:

Ordförande
Kerstin "Titti" Mangert, Arctic Rights Management

Vice ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag

Skattmästare
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing

Ordinarie ledamöter

Erika Eriksson, Extreme Music
Johan Ekelund, Kobalt Music Scandinavia
Niclass Björlund, Edition Björlund
Atena Banisaid, Sony Music Publishing
Erik Törnquist, Universal Music Publishing
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Publishing

Valberedning

Musikförläggarna är en ekonomisk förening och det högsta beslutande organet är stämman. Musikförläggarnas valberedning lägger fram förslag till stämman på lämpliga kandidater till ledamöter i Musikförläggarnas styrelse, revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår även kandidater till valberedningen i sig.

Bolag som är medlemmar i Musikförläggarna har möjlighet att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas genom att bland annat vara med på stämman och rösta. Den som har förslag på namn eller själv är intresserad av att engagera sig i föreningen är välkommen att kontakta valberedningen. I valberedningens arbetsordning kan du läs mer om hur valberedningen jobbar samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska vara valbar.

Valberedningen består av:

Fredrik Zmuda, ALOADED, fredrik@aloaded.com

Peo Nylén, Cosmos Music, peo@cosmos-music.com

Isabella Mariano, TEN Songs, isabella@ten.se

Stadgar

Klicka här för att läsa Musikförläggarnas stadgar.

Uppförandekod

Klicka här för att läsa Musikförläggarnas uppförandekod.