Kopieringsersättning

notkopiering_1
Här finns kortfattad information om kopieringsersättningen som Musikförläggarna mottar från Bonus Copyright Access, här kan du läsa mer om Bonus och ersättningsfördelning. Hör av er till daniel.atala@musikforlaggarna.se om ni har frågor eller önskar mer information.

Var kommer pengarna ifrån?

Ersättningen avser kopiering för undervisning i grund- och gymnasieskolan, kommunala musik- och kulturskolan, högskolor och universitet, förskolor, folkhögskolor, komvux och SFI (Svenska för invandrare). Ersättningen avser också kopiering som anställda gör i tjänsten på svenska företag och organisationer. Bonus Copyright Access heter organisationen som samlar in ersättningen från skolor och arbetsplatser på uppdrag av sina medlemsorganisationer på litteratur-, press-, bild- och notområdet. Musikförläggarna är en av Bonus medlemsorganisationer. Bonus fördelar pengarna mellan de olika medlemsorganisationerna i enlighet med insamlad statistisk. Ersättning kommer också från våra nordiska grannar genom ömsesidighetsavtal.

Så fördelas pengarna

Den del av ersättningen som avser musik tillfaller Musikförläggarna, FST (Föreningen Svenska Tonsättare och Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare). Musikförläggarna vidarefördelar ersättning till musikförlagen. FST och Skap fördelar vidare ersättningen till svenska upphovspersoner. Musikförläggarna fördelar vidare ersättningen till musikförlag baserat på statistik från kommunala musik- och kulturskolor. Statistik samlas löpande in från musik- och kulturskolorna. En grupp musikförläggare går igenom det insamlade materialet som innehåller notkopior från skolorna. Notkopiorna sorteras utifrån vilket förlag som representerar respektive verk och förlaget får sedan en andel av ersättningen. Ersättningens storlek baseras dels på hur många verk som finns med i statistiken, dels på hur många kopior av varje verk som finns med. Pengar som härrör från kopiering inom högskola och universitet fördelas i dagsläget inte ut individuellt till rättighetshavarna utan går till kollektiva ändamål som till exempel Musikförläggarnas deltagande på Bokmässan i Göteborg.