Fördelning av notkopieringsmedel

Insamling av kopieringsmedel

Vad är det för pengar?
Ersättningen gäller notkopiering som sker i utbildningssyfte i grund- och gymnasieskolan och kommunala musikskolan. Dessa medel avräknas en eller två gånger per år beroende på belopp.

Administration
På uppdrag av flera branschorganisationer inom bild, foto, text och musik sluter och administrerar Bonus Copyright Access avtal gällande kopiering i grund- och gymnasieskolan. Gällande kopiering av noter sker det på uppdrag av Musikförläggarna, FST och SKAP.

Bonus fördelar kopieringsmedel mellan de olika rättighetshavarna enligt en nyckel framtagen på statistisk grund. De medel som avser noter fördelas sedan mellan Musikförläggarna, FST och SKAP. Musikförläggarna administrerar sedan den ersättning som tillfaller musikförlagen. FST och SKAP administrerar upphovsmännens ersättning.

I de fall där utländska upphovsmäns verk kopieras i Sverige så avräknar musikförlaget även upphovsmannens del.

Avseende Musikskolan så administrerar Bonus avtalen direkt på uppdrag av Musikförläggarna, FST och SKAP.

Läs mer på www.bonuscopyright.se

Fördelning av notkopieringsmedel

Insamling av statistik
För att rätt upphovsmän och musikförlag ska få ersättning så samlar Musikförläggarna löpande in notkopieringsstatistik från musik- och kulturskolan. Varje år lämnar ca 50 musikskolor in material under en 5-veckorsperiod. Perioderna är utspridda under året så att repertoaren speglar hela läsåret.

Detta statistiska underlag står som grund för utbetalning under en tvåårs-period. Notera att detta är ett stickprov och ingen vetenskaplig ”sanning” om exakt vad som kopierats i skolorna. Arbetet görs för att i bästa möjliga mån ersätta de rättighetshavare vars verk har använts.

Split-copyright
Genomgången av notkopieringsstatistiken är ett omfattande manuellt arbete. För att underlätta administrationen så delas split-copyright rakt av oavsett hur stor andel förlaget i verkligheten har. Detta återigen eftersom detta endast är ett stickprov och inte hela ”sanningen”.

Notera: I 2013 och 2014 års utbetalningar så har ”splitten” skett på antal kopior. Om förlaget representerar 50% av låten och ersättningen är för 3 stycken kopior så har det i verkligheten funnits 6 st kopior i det statistiska underlaget som ligger till grund för utbetalningen. Vi har noterat att förlagen helst vill veta exakt antal kopior och kommer försöka tillgodose detta i nästa statistikperiod.

Första och andra notförvaltningsgruppen
Representanter från Musikförläggarna, FST och SKAP går vartannat år igenom notkopieringsstatistiken från musik- och kulturskolorna (första notförvaltningsgruppen). Andra notförvaltningsgruppen (Musikförläggarna) tar sedan vid för att bena ut korrekt rättighetshavare till varje verk.