2024.03.15
Dags att söka Musikförlagsstöd VT 2024

Musikförlag eller anställd på musikförlag kan söka ekonomiskt stöd för finansiering av projekt. Projektet ska ha ett tydligt start- och slutdatum och syfta till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggöra upphovsrättens värde och innebörd. Prioriterade projekt som mottagare av stödet är exempelvis projekt som direkt syftar till att minska ojämlikhet, samarbeten mellan olika musikförlag, projekt som direkt syftar till att öka inkludering samt projekt som gynnar flertalet personer.

Stöd kan sökas under annonserad sökperiod. Ett flertal projekt kan beviljas stöd upp till 50 000 kronor. Ett projekt per halvår/sökperiod kan beviljas stöd mellan 50 000-100 000 kronor.

Efter ansökningsperioden samlas en Musikförlagsstödkommitté, tillsatt av Musikförläggarnas styrelse. Kommittén beslutar om beviljande eller avslag på ansökningar. Beslut om beviljande eller avslag meddelas av Musikförläggarnas kansli tillsammans med en kort motivering från Musikförlagsstödkommittén. Musikförlagsstödkommitténs beviljande eller avslag kan inte överklagas.

Musikförlagsstöd betalas ut i sin helhet efter ansökans beviljande. Vid slutfört projekt som beviljats stöd från Musikförläggarna ska utvärdering insändas senast fem veckor efter avslutat projekt. Ansökan om Musikförlagsstöd samt utvärdering skickas via mail till linus.frobom@musikforlaggarna.se. Vid beviljande av stöd med belopp över 50 000 kronor ska kvitton/verifikat bifogas utvärderingen av projektet. Mottagare av stöd upp till 50 000 kronor ska redovisa kvitton/verifikat vid efterfrågan.

Sökperiod VT 2024

15 mars – 15 april 2024 - beslut om beviljande eller avslag meddelas av Musikförläggarnas kansli senast den 31 maj 2024.

Definition - Musikförlag som kan ansöka om stöd

 • Musikförlaget har ett förvaltningsavtal med STIM
 • Musikförlaget driver näringsmässig huvudsakligen musikförlagsverksamhet
 • En enskild upphovsperson kan inte vara rättighetshavare till mer än 50% av musikförlagets verk som är registrerade på STIM
 • Musikförlaget måste ha mottagit minst en avräkning från STIM
 • Sökande ska vara ett musikförlag med svenskt organisationsnummer

Kriterier för beviljande av musikförlagsstöd

 • Ansökan ska bestå av ett projekt enligt definition (se ansökningsblankett).
 • Projektet ska skapa möjligheter för rättighetshavare samt tillvarata upphovsrättens värde och innebörd.
 • Stöd beviljas ej för projekt som har andra finansiärer/sponsorer som inte respekterar Musikförläggarnas uppförandekod, värdepolicy eller upphovsrättens värde.
 • Stöd beviljas ej för projekt som strider mot kollektiv rättighetsförvaltning.
 • Det högre stödet på 50 000-100 000 kronor får ej bekosta hela projektet – projektägaren/stödsökaren måste bekosta minst 50 procent av projektet själv eller med hjälp av andra finansiärer.
 • För det fall ett projekt som beviljats stöd ej genomförs inom den utsatta tidsperioden skall detta meddelas Musikförläggarna och medlen betalas tillbaka om ej annat överenskommes.
 • Förlag som ålagts att återbetala utbetalda medel kan ej ansöka om vidare stöd förrän dessa är återbetalade.

Här hittar du ansökningsformuläret >>