Dags att söka musikförlagsstöd
2022.11.15
Dags att söka musikförlagsstöd

Musikförlag eller anställd på musikförlag kan söka ekonomiskt stöd för finansiering av projekt. Projektet ska ha ett tydligt start- och slutdatum och syfta till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggöra upphovsrättens värde och innebörd. Prioriterade projekt som mottagare av stödet är exempelvis projekt som direkt syftar till att minska ojämlikhet, samarbeten mellan olika musikförlag, projekt som direkt syftar till att öka inkludering samt projekt som gynnar flertalet personer.

Stöd kan sökas under annonserad sökperiod under året. Ett flertal projekt kan beviljas stöd upp till 30 000 kronor. Ett projekt under året kan beviljas stöd upp till 128 000 kronor.

Efter ansökningsperioden samlas en Musikförlagsstödkommitté, sammansatt av Musikförläggarnas styrelse. Kommittén beslutar om beviljande eller avslag på ansökningar. Beslut om beviljande eller avslag meddelas av Musikförläggarnas kansli tillsammans med en kort motivering från Musikförlagsstödkommittén. Musikförlagsstödkommitténs beviljande eller avslag kan inte överklagas.

Musikförlagsstöd betalas ut i sin helhet efter ansökans beviljande. Vid slutfört projekt som beviljats stöd från Musikförläggarna ska utvärdering insändas senast fem veckor efter avslutat projekt. Ansökan om Musikförlagsstöd samt utvärdering skickas via mail tillannika.rydell@musikforlaggarna.se. Vid beviljande av stöd med belopp över 30 000 kronor ska kvitton/verifikat bifogas utvärderingen av projektet. Mottagare av stöd upp till 30 000 kronor ska redovisa kvitton/verifikat vid efterfrågan.


Ansökningsperiod 2022

15 november-29 november 2022 - beslut om beviljande eller avslag meddelas av Musikförläggarnas kansli senast den 31 december.


Definition - Musikförlag som kan ansöka om stöd

 • Musikförlaget har ett förvaltningsavtal med STIM
 • Musikförlaget driver näringsmässig huvudsakligen musikförlagsverksamhet
 • En enskild upphovsperson kan inte vara rättighetshavare till mer än 50% av musikförlagets verk som är registrerade på STIM
 • Musikförlaget måste ha mottagit minst en avräkning från STIM
 • Sökande ska vara ett musikförlag med svenskt organisationsnummer


Kriterier för beviljande av musikförlagsstöd

 • Projektet ska skapa möjligheter för rättighetshavare samt tillvarata upphovsrättens värde och innebörd.
 • Vid projekt som tillhandahålls för en större mängd deltagare bör projektet innehålla jämlikhetsaspekter och vara lika tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, härkomst eller etnisk tillhörighet.
 • Stöd beviljas ej för projekt som har andra finansiärer/sponsorer som inte respekterar Musikförläggarnas uppförandekod, värdepolicy eller upphovsrättens värde.
 • Stöd beviljas ej för projekt som strider mot kollektiv rättighetsförvaltning.
 • Det högre stödet på upp till 128 000kr får ej bekosta hela projektet/aktiviteten – projektägaren/stödsökaren måste bekosta minst 50 procent av projektet själv eller med hjälp av andra finansiärer/sponsorer.
 • Allmänt driftstöd eller stöd för inköp av utrustning som inte härrör specifik del av projekt beviljas ej. Stödet måste kopplas till ett specifikt projekt med ett tydligt start- och slutdatum.
 • För det fall ett projekt som beviljats stöd ej genomförs inom den utsatta tidsperioden skall detta meddelas Musikförläggarna och medlen betalas tillbaka om ej annat överenskommes.
 • Förlag som ålagts att återbetala utbetalda medel kan ej ansöka om vidare stöd förrän dessa är återbetalade.

 

Här hittar du ansökningsformuläret >>