2010.12.15
ICMP – musikförlagens organisation i Bryssel

För nästan tre år sedan tillträdde Ger Hatton som generalsekreterare för The International Confederation of Music Publishers (ICMP). I samma veva flyttades verksamheten till Bryssel. SMFF:s utsände bad henne sammanfatta verksamheten och blicka tillbaka på sina första år.

När bildades ICMP och vad var dess huvudsakliga uppgift och mål då?
– ICMP har tillvaratagit världens musikförläggares intressen på en internationell basis i ungefär 20 år. Det bildades på 80-talet och är registrerat i Schweiz, medan sekretariatet opererar sedan några år utifrån Bryssel.

Hur är ICMP organiserat och hur garanteras inflytandet från dess medlemmar?
– ICMP har 44 medlemmar som representerar alla sorters musikförläggare globalt: nationella, regionala och internationella musikförläggarorganisationer från Europa, Nord- och Sydamerika och Asien/Pacific och de fyra multinationella majorförlagen. ICMP har en styrelse som består av 14 ledamöter – 12 med rösträtt och två utan – som utses av medlemsorganisationerna. Varje år hålls två medlemsmöten där policyfrågor diskuteras och dessutom har vi varje år ett generellt samlingsmöte där finansiella utsagor godkänns och det beslutas om ytterligare policyfrågor. Liksom vilken medlemsbaserad organisation som helst kan man säga att det man får ut står i proportion till ens eget engagemang, som medlemsorganisationer som har en aktiv relation till ICMP – som till exempel SMFF – tenderar att bli väl representerade och får en bra service, vilket betyder att SMFF-medlemmar i sin tur kan åtnjuta fördelen av att ha en internationell plattform.

Har dess syfte eller arbetssätt förändrats på något avgörande sätt sedan dess?
– ICMP har förändrats på ett signifikant sätt de senaste åren i och med etablerandet av ett sekretariat i Bryssel och utnämnandet av en generalsekreterare, en juridisk och politisk rådgivare och en ansvarig för medlemsservice. Organisationens uppdrag är att skydda och framhäva copyright och respresentera industrins positioner på internationell, regional och lokal nivå: vi uttalar oss å internationella musikförläggares vägnar för att försäkra oss om att deras kreativa och ekonomiska intressen tillgodoses och för att hjälpa dem att möta nya och stundande utmaningar i musikbranschen.

Tycker du att den allmänna kunskapen och medvetandet om musikförlagens verksamhet och musikrättigheter har ökat inom musikbranschen på senare år? Och hur viktig är medvetenheten hos ”mannen på gatan”?
– Bra fråga. Jag tror att det finns en ökad medvetenhet om musikrättigheter över hela brädet – det följs inte alltid av positiva handlingar opinionsförändring bland folk tar tid och måste genomföras på en ihållande och envetet vis. Jag är inte så säker på att folk känner till var musikförläggares arbete i sig går ut på och detta är ett område vi definitivt skulle kunna utveckla. Dock finns en ökad medvetenhet om intellektuell egendom och copyright i stort och det är bra. Jag tror att utbildning och kampanjer för att höja folks medvetande är viktiga för denna process.

Ge oss en kortfattad summering av din professionella bakgrund innan du började arbeta för ICMP!
– Jag arbetade med policyfrågor och kommunikation för olika regeringar i Samoa, Georgien, Kyrgyzstan, för Världsbanken och EU och arbetade i tio år för Ogilvy Public relations Worldwide som Head of Public Affairs. Min enda koppling till musikindustrin var en kort period då jag arbetade för IFPI med PR för den första upplagan av European Platinum Awards och organiserade utbyten av rockband mellan Irland och den dåvarande Sovjetunionen i slutet av 80-talet. Det sistnämnda är en intervju i sig!

Hur skulle du vilja beskriva dina första år hos ICMP?
– Det har varit en fascinerande tid och jag har lärt mig så mycket – fortfarande mycket kvar att förstå, bör jag tillägga! Det har också varit otroligt mycket att göra eftersom vi startat sekretariatet från scratch och dessutom utvecklat en ny webbsida (www.icmp-ciem.org) som har en avdelning enbart för medlemmar om alla frågor vi arbetar med - från Google Book Settlement till skyddstidsförlängning till telecompaketet till WIPO-debatten om nationella undantag och begränsningar från EU-direktiven och mycket mer. Vi satte dessutom ihop ett nytt varumärke och en ny image för ICMP för att ge det större cred på en internationell nivå. Utöver detta försökte jag träffa så många medlemmar jag kunde. Att få ett ansikte till ett namn och träffa personen som man har att göra med bidrar mycket till att skapa en känsla av samhörighet och för i egenskap av musikförläggarnas röst representerar ICMP den gruppkänslan.

Finns det något särskilt som du är stolt över att ha uppnått?
– Jag tycker att vi alla – sekretariat, medlemmar, styrelse – genom att arbeta tillsammans har skapat en ny känsla av vitalitet i organisationen och en ny tilltro till dess värde som internationell plattform, respresenterande musikförläggares lokala spörsmål. Ska jag vara mer specifik anser jag att framgången för vårt nyhetsbrev (Gobal Briefing), som kommer varannan månad, har varit en av de stora överraskningarna: vi har en stor läsekrets och vi får mycket fin återkoppling – det är oväntat.

Vilka större utmaningar och hinder ligger framför dig närmast?
– Vi vill förstärka lobbyverksamheten på EU- och WIPO-nivå och hoppas kunna placera just f-ö-r-l-a-g-s-v-e-r-k-s-a-m-h-e-t i musikbranschen på den stora kartan.