2024.03.25
Musikförläggarna välkomnar AI-förordningen

Europaparlamentet har med bred majoritet röstat ja till den nya förordningen Artificial Intelligence Act (AI Act), ett banbrytande regelverk som syftar till att reglera användningen av artificiell intelligens inom EU. Ett mycket välkommet beslut enligt Musikförläggarna.

Den nya förordningen kommer att ha en betydande inverkan på musikbranschen genom tydliga regler för AI-användning, skydda upphovsrätten och främja innovation. Delar av den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft redan nu i maj, och förväntas vara fullt implementerad i medlemsländerna under 2026. Marit Woody-Lambin, operativ chef på Musikförläggarna, är mycket glad över beslutet som är viktigt för alla branscher som är beroende av en fungerande upphovsrätt.

”Förordningen innehåller flera åtgärder som syftar till att förhindra missbruk av AI och ger skydd åt rättighetshavare”, säger Marit och lyfter nedanstående punkter hur AI-förordningen påverkar upphovsrätten och musikbranschen.

  • Skydd för upphovsrätt. Detta är särskilt relevant för musikbranschen, där digitala verk riskerar olovlig användning. Genom att reglera AI-bolagens användning kan riskerna minskas för otillåten användning av upphovsrättsskyddat material, exempelvis att utan tillstånd använda material för att träna en AI-modell, eller att en AI-produkt genererar olagligt innehåll.
  • Transparens och ansvar. Förordningen ställer krav på transparens och ansvar för AI-system. Det är viktigt att förstå hur AI används för att skapa, distribuera och rekommendera musik. Tech- och AI-bolag måste vara tydliga med hur de använder artificiell intelligens för att påverka användarnas musikupplevelse, sådant material måste märkas upp som genererat av AI.
  • Riskklassificering. Vidare delar förordningen in AI-system i olika riskklasser. System med hög risk, som används inom exempelvis hälso- och sjukvård, kommer att vara föremål för strängare regler. Även musikbranschen bör vara medveten om dessa klassificeringar och anpassa sina AI-lösningar därefter.
  • Global påverkan. AI Act påverkar inte bara Europa utan även den globala musikindustrin. Detta då många musikplattformar och streamingtjänster är internationella, kommer de att behöva följa de nya reglerna oavsett var de är baserade.

Musikförläggarna har, tillsammans med bland annat den globala organisationen ICMP, arbetat hårt för en reglering av AI-marknaden. Transparens, grundläggande respekt för upphovsrätten och rättighetshavarnas intressen har varit viktiga frågor i detta arbete. Marit Woody-Lambin kan med tillförsikt konstatera att dessa intressen värnas och tillgodoses i den nya förordningen.

”För musikbranschen är detta ett stort steg mot en rättvisare AI-bransch. Musikförläggarna kommer även framgent att vara aktivt engagerade i frågan, såväl lokalt som internationellt. Det är viktigt att noggrant följa effekterna av de nya reglerna så att dessa tillämpas på avsett vis” avslutar Marit.