2022.12.06
Musikförläggarnas hållning kring DSM-direktivet och utredningen om oavvislig ersättningsrätt

Den 30 november 2022 fattade riksdagen beslut om hur EU:s upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet) ska implementeras i svensk lag. Ett mycket glädjande besked för upphovsrätten och något Musikförläggarna arbetat för länge. EU:s arbete med DSM-direktivet har även frambringat en hel del diskussioner mellan olika intressenter, inte minst i frågan om ”oavvislig ersättningsrätt”. Här är Musikförläggarnas hållning till det nya direktivet och frågan om oavvislig ersättningsrätt.

Det har tagit närmare sju år från det att arbetet med DSM-direktivet startade till att de nya reglerna nu ska implementeras i svensk lagstiftning den 1 januari 2023. Musikförläggarnas ser detta som ett glädjande besked för upphovsrätten och hoppas att direktivet kommer att leda till en större balans mellan rättighetshavare och den digitala inre marknaden. Musikförläggarnas operativa chef Marit Woody-Lambin säger:

– För Musikförläggarna är det mycket positivt att DSM-direktivet nu blir en del av svensk lagstiftning och något vi jobbat för länge. Att stärka upphovsrätten och hitta en balans mellan rättighetshavare, delningsplattformar och användare är centrala frågor för oss. Under lagstiftningsarbetet har vi argumenterat för att den svenska implementeringen ska vara så direktivkonform som möjligt och det är glädjande att vi rört oss i den riktningen.

En fråga som genomsyrat många av diskussionerna är hur DSM-direktivet ska implementeras i varje medlemsland i EU där det i nuläget råder viss osäkerhet kring hur staternas olika lagtexter kan komma att tolkas. En osäkerhet som skulle kunna överbryggas genom att flera av EU:s medlemsstater väljer att följa direktivet på ett så likriktat sätt som möjligt:

– Skälet till att Musikförläggarnas hela tiden har önskat att den svenska implementeringen bör ligga så nära direktivstexten som möjligt är för att inte skapa onödig rättsosäkerhet vilket riskerar att fördyra och höja trösklar för marknadens aktörer. En risk som dessvärre, till vissa delar, lever kvar i den nu genomröstade propositionen som blir lagtext, även om lagstiftaren inom många områden hörsammat våra argument. En konkret fråga där vi inte delar lagstiftarens mening är att rätten till ytterligare ersättning ska kunna tillämpas retroaktivt.

En fråga som kommit upp i samband DSM-direktivet är behovet ”oavvislig ersättningsrätt”. En rätt som skulle ge utövande konstnärer rätten att kräva ersättning direkt från exempelvis streamingplattformar som Apple Music och Spotify. Rätten skulle inte kunna avtalas bort och dessutom vara föremål för obligatorisk kollektiv förvaltning. Detta menar regeringens tillsatta utredning i sitt betänkande (SOU 2022:23) i själva verket skulle kunna leda till att ersättningsnivåerna för upphovspersoner och utövande konstnärer påverkas negativt då aktörerna i näringskedjan skulle behöva kompensera för högre kostnader när ersättning går ut direkt från streamingbolagen. Utredningen menar vidare att det skulle motverka den oavvisliga ersättningsrättens egentliga syfte. En slutsats som Musikförläggarna delar.

Musikförläggarna har svarat utredningen om oavvislig ersättningsrätt i ett remissvar som kommer att behandlas av regeringen innan de fattar beslut huruvida de vill föra frågan vidare genom en proposition. Musikförläggarnas remissvar om oavvislig ersättningsrätt finns att läsa här >

Musikförläggarnas remissvar om DSM-direktivet (2021) finns att läsa här >