Musikförlagsstöd
2021.05.31
Musikförlagsstöd

Musikförlag eller anställd på musikförlag kan söka ekonomiskt stöd för finansiering av projekt. Exempel på projekt som kan komma att tilldelas stöd är låtskrivarcamp, tekniska lösningar, direkt resestöd eller annat typ av projekt som ger rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggör upphovsrättens värde och innebörd.

Stöd kan sökas under annonserade sökperioder två gånger om året. Ett flertal projekt kan beviljas stöd upp till 30 000 kronor. Ett projekt under året kan beviljas stöd upp till 128 000 kronor. Efter ansökningsperioden granskas alla ansökningar av Musikförläggarnas kansli. Beviljande eller avslag på ansökningar beslutas av Musikförläggarnas styrelse. Styrelsens beslut om beviljande eller avslag kan inte överklagas.

Vid slutfört projekt som beviljats stöd från Musikförläggarna ska utvärdering insändas Musikförläggarna senast fem veckor efter avslutat projekt. Ansökan om Musikförlagsstöd samt utvärdering skickas via mail till annika.rydell@musikforlaggarna.se

 

Perioder
Sökperiod 1 2021: 15 juni – 15  augusti (beslut om beviljande meddelas den 17 september).

Sökperiod 2 2021: 1 september – 1 oktober (beslut om beviljande eller avslag meddelas den 21 oktober).

 

Kriterier för beviljande av musikförlagsstöd

  • Sökande ska vara ett musikförlag med svenskt organisationsnummer eller anställd på sådant musikförlag
  • Sökande bolag ska ha musikförlagsverksamhet som huvudsaklig verksamhet samt vara anslutet till Stim
  • Projektet ska skapa möjligheter för rättighetshavare samt tillvarata upphovsrättens värde och innebörd
  • Projektet ska innehålla jämlikhetsaspekter och vara lika tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, härkomst eller etnisk tillhörighet.
  • Stöd beviljas ej för projekt som har andra finansiärer/sponsorer som inte respekterar Musikförläggarnas uppförandekod, värdepolicy eller upphovsrättens värde
  • Stöd beviljas ej för projekt som strider mot kollektiv rättighetsförvaltning
  • Det högre stödet på upp till 128 000kr får ej bekosta hela projektet/aktiviteten – projektägaren/stödsökaren måste bekosta minst 50 procent av projektet själv eller med hjälp av andra finansiärer/sponsorer.

 

Här hittar du ansökningsformuläret >>