2008.11.21
Sammanfattning av EU-direktivet Ipred

Förslaget till ny lagstiftning bygger på ett direktiv avseende säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004). Detta kallas "det civilrättsliga sanktionsdirektivet". Huvudtanken är att upphovsmän och rättighetsinnehavare ska få bättre möjligheter att ingripa mot upphovsrättsliga intrång.

- Det ska bli möjligt för en domstol att vid vite förelägga den som gjort eller medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om ursprung och distributionsnät för den intrångsgörande varan eller tjänsten. Ett informationsföreläggande får enligt förslaget också meddelas mot bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk kommunikationstjänst, som använts vid intrång.

- Rättighetshavare ska få samla in och behandla uppgifter om intrångsgörare (bl.a. IP-adresser), i den mån behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

- Domstolarna ska ha möjlighet att ålägga den som har begått ett intrång att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om dom i målet, exempelvis kostnader för att publicera den i en tidning.

- Det ska bli möjligt för domstolarna att vid vite förbjuda den som gjort sig skyldig till ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång att fortsätta med åtgärden.