2011.06.20
Upphovsrätten i den digitala miljön

En brännande fråga just nu är frågan om ansvaret i online-miljön – ett område där motstående intressen blir mycket tydliga. Vilket ansvar ska företag som levererar internetaccess ha för de intrång och andra brott som förekommer på nätet? Kan man till och med gå så långt att man kräver att företagen ska ta moraliskt ansvar för det som förmedlas i deras nät?

Det är lätt att ur ett allmänt perspektiv prata om att upphovsrättsintrång på nätet måste stoppas och att de företag som levererar access till nätet måste ta sitt ansvar. Men i den praktiska verkligheten är det är svårt att komma åt de intrång som begås.

På ett seminarium som anordnades av Fakultetskurser den 26 maj pratade Daniel Westman (doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet) om upphovsrätten i den digitala miljön. Många frågeställningar togs upp – bland annat frågan om accessleverantörernas ansvar och vad som gäller ansvarsmässigt vid länkning.

När det gäller frågan om accessleverantörernas ansvar kan man konstatera att motstående intressen blir extra tydliga. Vissa menar att man från ett principiellt perspektiv bör ha som huvudspår att ”gå på” den som begår själva intrånget, och att man först i andra hand möjligen skulle ställa aktörer som accessleverantörer till svars. Samtidigt är upphovsrättsintrången på nätet svåra att komma åt vilket resulterar i att mer eller mindre kontroversiella lösningar förespråkas. Vissa är av uppfattningen att man i istället i större utsträckning bör ansvarsbelägga internetleverantörerna, exempelvis genom föreläggande om filtrering och blockering av information.

Å tredje sidan infinner sig då genast frågan hur man vid exempelvis filtrering och blockering ska förhålla sig till sådan information som är laglig? Ska man helt enkelt behöva acceptera att även den informationen stryps? En inte helt enkel uppgift att hitta svaret då svaret förutsätter att hänsyn tas till internetanvändarnas grundläggande fri- och rättigheter, bland annat yttrande- och informationsfriheten och skyddet för den personliga integriteten. Risken vid filtrering och blockering är att man i de flesta fall även kommer stoppa laglig information.

Hur ska man då se på länkning? Det ligger onekligen i internets struktur att material ska vara lätta att komma åt och att internet bygger just på länkning. Men rättsläget är idag är oklart kring frågan om man gör sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen då man exempelvis länkar till en site där det förekommer upphovsrättsligt skyddat material som ligger ute olagligt. Om man ändå väljer att lägga länkar från sin egen webbsida till en annan ska man dock vara tydlig och markera vem länken går till och att man låter den länkade webbplatsen öppnas i nytt fönster.

Under Almedalsveckan i Visby kommer SMFF den 7 juli tillsammans med IFPI och Svenska Förläggareföreningen med flera, arrangera ett seminarium där bland annat frågor om ansvar på internet kommer att debatteras.