Varför ska musikskaparna rösta på... ?
2014.09.10
Varför ska musikskaparna rösta på... ?

Socialdemokraterna

Varför ska musikskaparna rösta på Socialdemokraterna?

- Musikskaparna ska rösta på Socialdemokraterna därför att vi har en politik för jobb, skola och välfärd. En politik som håller ihop Sverige, en politik för mindre klyftor. Vår politik är bra för alla, även musikskaparna.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Vi vill därför släppa loss kraften i kulturen och stärka och utveckla den kreativitet, sprängkraft och möjligheter som finns i konst och kultur. Det är viktigt för att kultur och även media har ett värde i sig – som fria och oberoende aktörer, men också för att många av framtidens jobb finns inom kulturen och de kreativa näringarna.

- Arbetslösheten är hög, den nuvarande regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik. Arbetslösheten bland kulturarbetare är högre än i många andra grupper och många kulturarbetare lämnar kulturarbetsmarknaden. Det är ett enormt slöseri med kraft, energi och talang. Sverige behöver mer kreativitet, inte mindre. Kulturskaparna utgör navet i skapandet av kultur. De har ofta dåliga arbetsvillkor och svårare att passa in i de traditionella trygghetssystemen. Vi föreslår bl.a. en höjning.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi anser inte att upphovsrätten ska förändras. Vi anser att det är ytterst viktigt att stärka kulturskaparnas avtalsställning när det gäller upphovsrättsfrågorna. Om inte upphovsrätten skyddas leder det i förlängningen till att musiker, författare och artister inte kan leva på sitt arbete. Såhär här skriver vi i vårt partiprogram från 2013: Kulturpolitikens uppgift är inte att styra konsten. Den ska tvärtom garantera konstens och konstnärernas frihet. En viktig del av detta är att slå vakt om den konstnärliga upphovsrätten.

 

Folkpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Folkpartiet?

- De skall rösta på FP om de söker ett parti som verkligen står upp för äganderätt/upphovsmannarätten och som också ser till de kreativa näringarna. Vi vill skapa bättre villkor för alla småföretagare och då särskilt se över socialförsäkringsskyddet för dem som inte har fasta anställningar, tex många musiker. En stark upphovsrätt är basen för kulturens frihet.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Först måste man förstå att dessa näringar ibland skiljer sig markant från ett tillverkande företag till exempel. Vi måste bli ännu duktigare på att se till de speciella förhållanden som råder inom till exempel musikbranschen. Många är där både egna företagare och anställda.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi vill se en stark upphovsrätt. En stark upphovsrätt är förutsättningen för kulturens frihet. Utan ett starkt skydd för det som musiker och andra skapar stagnerar kulturen. De kreativa näringarnas ökade betydelse för Sverige gör också att dessa frågor måste stå högst på dagordningen. Ny teknik ställer nya krav på uppdaterad lagstiftning. Men jag vill definitivt inte offra musikskapandet på internetfrihetens altare.

 

Vänsterpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Vänsterpartiet?

- Vänsterpartiet tar kultur och kulturskaparnapå allvar. Vi vill ha en kulturpolitik värd namnet, där alla både ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur och möjlighet att själva utöva olika former av kultur. Vänsterpartiet vill införa en kulturlag som stadfäster samhällets ansvar för kulturen samt verka för att en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn. Det tror vi är ett bra tillvägagångssätt både för att stärka konstens och kulturens ställning och förbättra villkoren för kulturskaparna. Utöver det har vi en omfattande politik och många förslag för att stärka kulturskaparnas livs- och arbetsvillkor och förutsättningar för att kunna leva på sitt kulturskapande. Utan kulturskapare, ingen kultur.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Professionellt verksamma musiker ska ha en rimlig lön och samma sociala förmåner som andra yrkesarbetande. Många musiker befinner sig i en osäker frilanstillvaro och riskerar att hamna utanför de vanliga försäkringssystemen med rätt till a-kassa, pension och sjukförsäkring. Vi vill öka antalet fasta arbetstillfällen vid musikinstitutionerna, återinföra den statliga inkomstgarantin för kompositörer m.fl. samt stärka teater-, musik- och dansallianserna.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Upphovsrätten är viktig och måste värnas inom samtliga konstområden. Det är också viktigt att kultur på olika sätt sprids och tillgängliggörs till fler, samtidigt som upphovsrättsinnehavarna måste få betalt för det de skapar. Vi anser att upphovsrättsliga ersättningar som IV-anslaget måste höjas rejält och att MU-avtalet följs av fler.

 

Centerpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Centerpartiet?

- Centerpartiet är det parti som kämpar för småföretagarna samtidigt som vi står för en stark och modern upphovsrätt. Musikskapare är nästan alltid frilansare och då ofta på samma villkor som egenföretagare. Det behövs också bättre förutsättningar för att kunna leva på sitt skapande. Bland annat vill vi ha en bred översyn när det gäller skatter och avdrag för företagare i kultursektorn för att ge bättre och likvärdiga villkor.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Musikskaparna är många gånger småföretagare och Centerpartiet är det parti som kämpar för småföretagarna. Vi vill att det ska vara lika naturligt att starta och driva företag som att vara anställd. Genom bättre service till företagen, lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel. Människors kreativitet ska inte kvävas av krångliga regler. Musikskaparen ska kunna ägna sig åt sitt skapande istället för att fylla i blanketter.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Människor som skapar musik, gör film, skriver böcker och programmerar dataspel ska få ersättning för sina verk. Centerpartiet tycker att dagens upphovsrätt har halkat efter den tekniska utvecklingen. Vi anser att det behövs ett system som garanterar att upphovsrättsinnehavarna ska få ersättning för sina verk och som också accepteras av både de som skapat verken och de som tar del av dem. Vi vill därför ha en upphovsrättskommission som utreder upphovsrätten och föreslår ny lagstiftning på området.

Miljöpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Miljöpartiet?

- Miljöpartiet driver den tydligaste politiken för att förbättra villkoren för de svenska kulturskaparna. Exempelvis vill vi att socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomster samt är både företagare och anställda. A-kassereglerna behöver exempelvis ge utrymme för en begränsad konstnärlig verksamhet som företagare. Vi står också upp för kulturen som helhet, både när det kommer till mer resurser för den regionala kultursamverkansmodellen, bättre villkor för kulturskapare och satsningar på kultur- och musikskolorna.

- Miljöpartiet har också en näringslivspolitik som har som mål att göra det enklare och billigare att starta och driva företag. Våra största förslag inom området handlar om att inrätta ett uppgiftslämnarregister som alla offentliga myndigheter måste vända sig till när de vill ha in någon uppgift från ett företag för att se om företaget redan lämnat en sådan uppgift. Företagare ska inte behöva lämna samma uppgift flera gånger till olika myndigheter. Vi vill också ge kommuner och länsstyrelser resurser att jobba med att förenkla och effektivisera sin hantering av olika tillstånd som näringsidkare kan behöva. Vi föreslår slopat sjuklöneansvar för företag med upp till och med 10 anställda och vill sänka arbetsgivaravgiften/egenavgiften med 10%- enheter på en lönesumma upp till 760 000 kr för de små företagen.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Förändringar i socialförsäkringssystemen är en viktig del, då arbetssituationen ofta är oregelbunden inom kultursektorn. Momsfrågan behöver ses över då vi har väldigt olika moms på olika varor och tjänster inom kultursektorn, vilket skapar obalans. Ett mer långsiktigt stöd till kulturen där mindre tid läggs på projektansökningar och mer tid frigörs för skapande vore också en gärning för att förbättra villkoren inom kulturen.

- Vi vill också öka tydligheten och tryggheten för den som väljer att starta ett företag vad det gäller vilken sjukdomsgrundande inkomst som ska gälla vid eventuell sjukdom och nivån på A-kassan de första åren under ett företags liv.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Upphovsrätten finansierar kulturskapande och samhällsutveckling. Samtidigt ger internet helt nya möjligheter för att sprida musik, film eller text. Det bidrar till ett kulturellt rikare samhälle och ger artister, författare eller andra kulturskapare möjligheter att synas. Fler får också möjlighet att ta del av kulturen. Med en balanserad upphovsrätt kan vi värna både kulturskapares rättigheter och rätten att kopiera. Miljöpartiet anser att det ska vara lagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Däremot ska det vara olagligt att sprida ett material i kommersiella syften utan lov från upphovspersonen.

 

Moderaterna

Varför ska musikskaparna rösta på Moderaterna?

- Nya moderaterna är ett parti ständigt i rörelse. Redan i dag ligger Sverige i topp när det gäller kreativitet - det är vår uppgift att skapa rätt förutsättningar för den kreativa sektorn att nå sin fulla potential. Vi vill därför fortsätta att se hur vi kan underlätta framväxten av nya affärsmodeller inom de kreativa näringarna. Vi måste även intensifiera arbetet på EU-nivå, både när det gäller att skapa en digital inre marknad samt när det gäller främjandearbetet av Sverige internationellt.

- De svenska musikskaparna står också för en allt större del av svensk export. Vi vill därför förtydliga uppdraget till bland andra Business Sweden när det gäller musikindustrin och de kreativa näringarna. Vi vill även se stärkta förutsättningar för entreprenörer och företagare inom kreativa näringar. Målsättning är att man ska våga, vilja och kunna driva framtidens kreativa företag.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- De kreativa näringarna får allt större betydelse för samhällsekonomin. Det är dags för politiken att börja betrakta musikbranschen som en ekonomisk tillväxtsektor och inte bara en kultursektor. Kreativa näringar är den moderna basindustrin.

- En huvuduppgift för vår politik är att fortsätta stärka förutsättningarna för att nya jobb ska växa fram. I detta arbete är inte minst de kreativa näringarna med företag inom musikbranschen av stor betydelse. Totalt omsätter de kreativa näringarna ca 285 miljarder kronor per år och stod 2010 för drygt 3 procent av BNP. Detta är en framtidssektor som spås växa ytterligare de kommande åren.

- Detta skapar stor potential men ställer också de kreativa näringarna inför ett antal utmaningar. Framförallt vad gäller rådgivning och kunskapsutveckling, men också förbättrade möjligheter att nå en global marknad i ett tidigt skede. Men inget av detta är möjligt utan en fungerande upphovsrätt.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi befinner oss i ett paradigmskifte. Nya strukturer växer fram - hela vårt sätt att se på vår omvärld håller på att transformeras. Den tekniska utvecklingen har medfört stora möjligheter såväl för upphovsmän som för användare. Utan en modern och fungerande upphovsrätt, ingen fungerande marknad. Lösningen ligger inte i en uppluckrad upphovsrätt. Från politiskt håll måste vi sätta ner foten och tydligt stå upp för upphovsrätten som bärande idé och affärsverktyg.

 

Kristdemokraterna

Varför ska musikskaparna rösta på Kristdemokraterna?

- För att Kristdemokraterna har den bästa näringslivspolitiken. Musikskapare har det oftast som en sidoverksamhet i bolagsform, och den politiska utmaningen blir därför hur vi kan underlätta för dessa bolag. Kristdemokraterna vill förenkla skattereglerna för fåmansbolag och vidareutveckla investeringsavdraget för att underlätta kapitaltillgång i nystartade bolag.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Mycket handlar om att få in mer privat kapital i kultursektorn. Vi måste hitta mycket bättre sätt att stimulera mecenatskap och hitta skattemässiga incitament att sponsra kultur.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi tycker i grunden att svensk upphovsrättslagstiftning är bra. Upphovsrättslagen uppdaterades före sommaren och är till naturen en sådan lagstiftning som fortsatt kontinuerligt behöver anpassas efter en förändrad verklighet och en förändrad teknik.

Snart är det val. För vissa är det självklart vilket parti man ska rösta på, för andra inte. Söker man svaret på frågan vilket parti som bäst tillgodoser och gynnar sina behov och intressen som musikskapare är chansen stor att man finner fler frågor än svar, i synnerhet idag när debatten ändrats en hel del sedan förra valet, då frågan om fildelning stod högt på agendan, samtidigt som det idag känns som att partierna närmat sig varandra ännu mer i flera frågor.

Musikförläggarna har därför valt att kontakta talespersoner från riksdagspartierna och låta de berätta för oss varför de tycker att vi (musikskaparna och alla som på något sätt jobbar med musikskaparna) ska rösta på just dem, hur de ser på upphovsrätten idag och hur de kan arbeta för att skapa bättre villkor och underlätta för fler jobb inom kulturen och de kreativa näringarna.

Syftet med dessa politikersamtal har också varit att ge politikerna en bild över vilka vi är och hur musikförlagsbranschen fungerar, detta för att skapa förståelse för vårt arbete och vad som behöver göras på det politiska planet.

 

Socialdemokraterna

Varför ska musikskaparna rösta på Socialdemokraterna?

- Musikskaparna ska rösta på Socialdemokraterna därför att vi har en politik för jobb, skola och välfärd. En politik som håller ihop Sverige, en politik för mindre klyftor. Vår politik är bra för alla, även musikskaparna.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Vi vill därför släppa loss kraften i kulturen och stärka och utveckla den kreativitet, sprängkraft och möjligheter som finns i konst och kultur. Det är viktigt för att kultur och även media har ett värde i sig – som fria och oberoende aktörer, men också för att många av framtidens jobb finns inom kulturen och de kreativa näringarna.

- Arbetslösheten är hög, den nuvarande regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik. Arbetslösheten bland kulturarbetare är högre än i många andra grupper och många kulturarbetare lämnar kulturarbetsmarknaden. Det är ett enormt slöseri med kraft, energi och talang. Sverige behöver mer kreativitet, inte mindre. Kulturskaparna utgör navet i skapandet av kultur. De har ofta dåliga arbetsvillkor och svårare att passa in i de traditionella trygghetssystemen. Vi föreslår bl.a. en höjning.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi anser inte att upphovsrätten ska förändras. Vi anser att det är ytterst viktigt att stärka kulturskaparnas avtalsställning när det gäller upphovsrättsfrågorna. Om inte upphovsrätten skyddas leder det i förlängningen till att musiker, författare och artister inte kan leva på sitt arbete. Såhär här skriver vi i vårt partiprogram från 2013: Kulturpolitikens uppgift är inte att styra konsten. Den ska tvärtom garantera konstens och konstnärernas frihet. En viktig del av detta är att slå vakt om den konstnärliga upphovsrätten.

 

Folkpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Folkpartiet?

- De skall rösta på FP om de söker ett parti som verkligen står upp för äganderätt/upphovsmannarätten och som också ser till de kreativa näringarna. Vi vill skapa bättre villkor för alla småföretagare och då särskilt se över socialförsäkringsskyddet för dem som inte har fasta anställningar, tex många musiker. En stark upphovsrätt är basen för kulturens frihet.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Först måste man förstå att dessa näringar ibland skiljer sig markant från ett tillverkande företag till exempel. Vi måste bli ännu duktigare på att se till de speciella förhållanden som råder inom till exempel musikbranschen. Många är där både egna företagare och anställda.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi vill se en stark upphovsrätt. En stark upphovsrätt är förutsättningen för kulturens frihet. Utan ett starkt skydd för det som musiker och andra skapar stagnerar kulturen. De kreativa näringarnas ökade betydelse för Sverige gör också att dessa frågor måste stå högst på dagordningen. Ny teknik ställer nya krav på uppdaterad lagstiftning. Men jag vill definitivt inte offra musikskapandet på internetfrihetens altare.

 

Vänsterpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Vänsterpartiet?

- Vänsterpartiet tar kultur och kulturskaparnapå allvar. Vi vill ha en kulturpolitik värd namnet, där alla både ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur och möjlighet att själva utöva olika former av kultur. Vänsterpartiet vill införa en kulturlag som stadfäster samhällets ansvar för kulturen samt verka för att en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn. Det tror vi är ett bra tillvägagångssätt både för att stärka konstens och kulturens ställning och förbättra villkoren för kulturskaparna. Utöver det har vi en omfattande politik och många förslag för att stärka kulturskaparnas livs- och arbetsvillkor och förutsättningar för att kunna leva på sitt kulturskapande. Utan kulturskapare, ingen kultur.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Professionellt verksamma musiker ska ha en rimlig lön och samma sociala förmåner som andra yrkesarbetande. Många musiker befinner sig i en osäker frilanstillvaro och riskerar att hamna utanför de vanliga försäkringssystemen med rätt till a-kassa, pension och sjukförsäkring. Vi vill öka antalet fasta arbetstillfällen vid musikinstitutionerna, återinföra den statliga inkomstgarantin för kompositörer m.fl. samt stärka teater-, musik- och dansallianserna.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Upphovsrätten är viktig och måste värnas inom samtliga konstområden. Det är också viktigt att kultur på olika sätt sprids och tillgängliggörs till fler, samtidigt som upphovsrättsinnehavarna måste få betalt för det de skapar. Vi anser att upphovsrättsliga ersättningar som IV-anslaget måste höjas rejält och att MU-avtalet följs av fler.

 

Centerpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Centerpartiet?

- Centerpartiet är det parti som kämpar för småföretagarna samtidigt som vi står för en stark och modern upphovsrätt. Musikskapare är nästan alltid frilansare och då ofta på samma villkor som egenföretagare. Det behövs också bättre förutsättningar för att kunna leva på sitt skapande. Bland annat vill vi ha en bred översyn när det gäller skatter och avdrag för företagare i kultursektorn för att ge bättre och likvärdiga villkor.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Musikskaparna är många gånger småföretagare och Centerpartiet är det parti som kämpar för småföretagarna. Vi vill att det ska vara lika naturligt att starta och driva företag som att vara anställd. Genom bättre service till företagen, lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel. Människors kreativitet ska inte kvävas av krångliga regler. Musikskaparen ska kunna ägna sig åt sitt skapande istället för att fylla i blanketter.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Människor som skapar musik, gör film, skriver böcker och programmerar dataspel ska få ersättning för sina verk. Centerpartiet tycker att dagens upphovsrätt har halkat efter den tekniska utvecklingen. Vi anser att det behövs ett system som garanterar att upphovsrättsinnehavarna ska få ersättning för sina verk och som också accepteras av både de som skapat verken och de som tar del av dem. Vi vill därför ha en upphovsrättskommission som utreder upphovsrätten och föreslår ny lagstiftning på området.

 

Miljöpartiet

Varför ska musikskaparna rösta på Miljöpartiet?

- Miljöpartiet driver den tydligaste politiken för att förbättra villkoren för de svenska kulturskaparna. Exempelvis vill vi att socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomster samt är både företagare och anställda. A-kassereglerna behöver exempelvis ge utrymme för en begränsad konstnärlig verksamhet som företagare. Vi står också upp för kulturen som helhet, både när det kommer till mer resurser för den regionala kultursamverkansmodellen, bättre villkor för kulturskapare och satsningar på kultur- och musikskolorna.

- Miljöpartiet har också en näringslivspolitik som har som mål att göra det enklare och billigare att starta och driva företag. Våra största förslag inom området handlar om att inrätta ett uppgiftslämnarregister som alla offentliga myndigheter måste vända sig till när de vill ha in någon uppgift från ett företag för att se om företaget redan lämnat en sådan uppgift. Företagare ska inte behöva lämna samma uppgift flera gånger till olika myndigheter. Vi vill också ge kommuner och länsstyrelser resurser att jobba med att förenkla och effektivisera sin hantering av olika tillstånd som näringsidkare kan behöva. Vi föreslår slopat sjuklöneansvar för företag med upp till och med 10 anställda och vill sänka arbetsgivaravgiften/egenavgiften med 10%- enheter på en lönesumma upp till 760 000 kr för de små företagen.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Förändringar i socialförsäkringssystemen är en viktig del, då arbetssituationen ofta är oregelbunden inom kultursektorn. Momsfrågan behöver ses över då vi har väldigt olika moms på olika varor och tjänster inom kultursektorn, vilket skapar obalans. Ett mer långsiktigt stöd till kulturen där mindre tid läggs på projektansökningar och mer tid frigörs för skapande vore också en gärning för att förbättra villkoren inom kulturen.

- Vi vill också öka tydligheten och tryggheten för den som väljer att starta ett företag vad det gäller vilken sjukdomsgrundande inkomst som ska gälla vid eventuell sjukdom och nivån på A-kassan de första åren under ett företags liv.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Upphovsrätten finansierar kulturskapande och samhällsutveckling. Samtidigt ger internet helt nya möjligheter för att sprida musik, film eller text. Det bidrar till ett kulturellt rikare samhälle och ger artister, författare eller andra kulturskapare möjligheter att synas. Fler får också möjlighet att ta del av kulturen. Med en balanserad upphovsrätt kan vi värna både kulturskapares rättigheter och rätten att kopiera. Miljöpartiet anser att det ska vara lagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Däremot ska det vara olagligt att sprida ett material i kommersiella syften utan lov från upphovspersonen.

 

Moderaterna

Varför ska musikskaparna rösta på Moderaterna?

- Nya moderaterna är ett parti ständigt i rörelse. Redan i dag ligger Sverige i topp när det gäller kreativitet - det är vår uppgift att skapa rätt förutsättningar för den kreativa sektorn att nå sin fulla potential. Vi vill därför fortsätta att se hur vi kan underlätta framväxten av nya affärsmodeller inom de kreativa näringarna. Vi måste även intensifiera arbetet på EU-nivå, både när det gäller att skapa en digital inre marknad samt när det gäller främjandearbetet av Sverige internationellt.

- De svenska musikskaparna står också för en allt större del av svensk export. Vi vill därför förtydliga uppdraget till bland andra Business Sweden när det gäller musikindustrin och de kreativa näringarna. Vi vill även se stärkta förutsättningar för entreprenörer och företagare inom kreativa näringar. Målsättning är att man ska våga, vilja och kunna driva framtidens kreativa företag.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- De kreativa näringarna får allt större betydelse för samhällsekonomin. Det är dags för politiken att börja betrakta musikbranschen som en ekonomisk tillväxtsektor och inte bara en kultursektor. Kreativa näringar är den moderna basindustrin.

- En huvuduppgift för vår politik är att fortsätta stärka förutsättningarna för att nya jobb ska växa fram. I detta arbete är inte minst de kreativa näringarna med företag inom musikbranschen av stor betydelse. Totalt omsätter de kreativa näringarna ca 285 miljarder kronor per år och stod 2010 för drygt 3 procent av BNP. Detta är en framtidssektor som spås växa ytterligare de kommande åren.

- Detta skapar stor potential men ställer också de kreativa näringarna inför ett antal utmaningar. Framförallt vad gäller rådgivning och kunskapsutveckling, men också förbättrade möjligheter att nå en global marknad i ett tidigt skede. Men inget av detta är möjligt utan en fungerande upphovsrätt.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi befinner oss i ett paradigmskifte. Nya strukturer växer fram - hela vårt sätt att se på vår omvärld håller på att transformeras. Den tekniska utvecklingen har medfört stora möjligheter såväl för upphovsmän som för användare. Utan en modern och fungerande upphovsrätt, ingen fungerande marknad. Lösningen ligger inte i en uppluckrad upphovsrätt. Från politiskt håll måste vi sätta ner foten och tydligt stå upp för upphovsrätten som bärande idé och affärsverktyg.

 

Kristdemokraterna

Varför ska musikskaparna rösta på Kristdemokraterna?

- För att Kristdemokraterna har den bästa näringslivspolitiken. Musikskapare har det oftast som en sidoverksamhet i bolagsform, och den politiska utmaningen blir därför hur vi kan underlätta för dessa bolag. Kristdemokraterna vill förenkla skattereglerna för fåmansbolag och vidareutveckla investeringsavdraget för att underlätta kapitaltillgång i nystartade bolag.

Hur ska ni göra för att underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor inom kulturen och de kreativa näringarna?

- Mycket handlar om att få in mer privat kapital i kultursektorn. Vi måste hitta mycket bättre sätt att stimulera mecenatskap och hitta skattemässiga incitament att sponsra kultur.

Hur ser ni på upphovsrätten? Bör den (eller bör den inte) förändras på något sätt?

- Vi tycker i grunden att svensk upphovsrättslagstiftning är bra. Upphovsrättslagen uppdaterades före sommaren och är till naturen en sådan lagstiftning som fortsatt kontinuerligt behöver anpassas efter en förändrad verklighet och en förändrad teknik.