Upphovsrätt

Upphovsrätten låter musikskaparna själva bestämma över det de har skapat.

Innebörden av upphovsrätten är att den som skapat musik/text har ensamrätt att bestämma över hur denna musik/text får användas och rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsperson. Tanken med lagen är att musikskaparnas ekonomiska och ideella intressen ska tillvaratas.

För att musik eller en text ska vara skyddad av upphovsrättslagen måste den ha uppnått verkshöjd, vilket innebär att den måste vara unik. Upphovsrätten uppstår i samma stund som musiken/texten skapas och varar under musikskaparens livstid och 70 år efter dennes död.

Upphovsrätt

Ideell rätt

Den ideella rätten innebär i korthet att man inte får ändra eller använda upphovsrättsskyddad musik på ett för musikskaparen kränkande sätt. Man får till exempel inte använda den i en politisk kampanj utan musikskaparens tillstånd. Den ideella rätten innebär också en rätt för musikskaparen att – i den omfattning och på sätt som god sed kräver - bli namngiven när musiken används.

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten är grunden till musikskaparnas möjlighet att få betalt för sitt arbete. Enligt huvudregeln har musikskaparna alltid rätt till ersättning om deras musik till exempel spelas offentligt eller spelas in och kopieras. Denna ersättningsmöjlighet syftar till att främja musikskapandet samt motivera till vidare skapande.

För att få framställa exemplar av någon annans musik eller göra den tillgänglig för allmänheten genom till exempel försäljning eller ett offentligt framförande så behöver man oftast ett tillstånd från de som skapat den. Detsamma gäller om man till exempel vill använda upphovsrättskyddad musik i en i film. Läs mer om musikanvändning här.

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). Läs den i sin helhet här.