2024.01.08
Musikantologier för undervisning – ny tariff första halvåret 2024

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI). Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 januari 2024 – 30 juni 2024 till 91,19 kronor för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 78,02 kronor för musikantologier överstigande 80 sidor.

Hur beräknas ersättningen enligt Musikantologiavtalet?
För att räkna fram priset för upplåtelsen per verk gör man på följande sätt:
antal grundhonorar × priset i avtalet × 5
= priset för upplåtelsen per titel

Exempel: (1,5 grundhonorar × 74,76 kr) × 5 (000 ex) = 560,7 kr

Musikantologiavtalet
Enligt upphovsrättslagen finns speciella regler för den som vill använda någon annans verk i en antologi för undervisning. Enligt lagen (18 §) har den som vill använda någons verk i en antologi för undervisningsändamål alltid rätt att använda verket utan att inhämta tillstånd i förväg men mot att ersättning betalas i efterhand. Det är i dessa fall som tariffen i Musikantologiavtalet kan åberopas.

Musikantologiavtalet är från 1988 och förhandlades fram mellan Svenska Musikförläggareföreningen å ena sidan och Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedelsproducenter å andra sidan. Priset/tariffen i avtalet indexuppräknas varje halvår.

I praktiken gäller 18 § enbart när skolor och andra enheter inom undervisningsväsendet framställer antologier utan förvärvssyfte. Att uppdraget att trycka och distribuera antologin läggs ut på ett kommersiellt förlag gör inte att antologin blir kommersiell i lagens bemärkelse.

För att kunna kräva att få beräkna ersättningen enligt Musikantologiavtalets tariff ska följande förutsättningar vara uppfyllda enligt upphovsrättslagen:

• Utgåvan ska vara ett samlingsverk, en antologi, för undervisningsändamål.
• Antologin ska innehålla verk av ett större antal upphovsmän (omkring tio olika upphovsmäns verk eller fler).
• Endast mindre del av verket får återges i antologin, om verket har ett litet omfång, t.ex. en kort komposition, får hela verket återges.
• Verket måste ha utgivits för mer än 5 år sedan.
• Verk som tillkommit för undervisning får inte återges i antologin.
• Antologin får inte framställas i förvärvssyfte.

Vad är grundhonorar?
Den framförhandlade tariffen är i och för sig inte bindande i förhandlingen mellan förlag och musikanvändare men den följs vanligtvis. Tariffen är uppbyggd så att användaren kan begära att få använda enbart musik eller text, eller både och, och även med eller utan ackordsanalys.

Alla momenten kan kombineras på olika sätt – priset för de olika delarna (momenten) benämns grundhonorar.

Helt grundhonorar utgår för:

• Melodi utan text,
• Ackompanjemang,
• Arrangemang, även där originalmusiken är fri,
• För ackordsanalys där melodistämma saknas
• Samt för enbart text (t ex då melodin är fri).
Halvt grundhonorar utgår för:

• Text
• Ackordsanalys i andra fall än ovan
• Samt för varje separat tryckt stämma.
Även om arrangemang, ackordsanalys eller av musikförläggaren godkänd text utförts och bekostats av bokförläggaren, ska ersättning betalas.

Grundhonoraret för första halvåret 2024 är 91,19 kronor per 1 000 exemplar för utgåvor innehållande upp till 80 sidor och 78,02 kronor per 1 000 exemplar för utgåvor innehållande mer än 80 sidor. Om första upplagan understiger 5 000 exemplar ska användaren enligt avtalet ändå betala för 5 000 exemplar. När följande upplaga ges ut avräknas den i förskott betalda ersättningen under förutsättning att följande upplaga ges ut mindre än tio år efter den första upplagan.