2010.05.28
SMFF:s uppförandekod

Uppförandekoden är framtagen av SMFF:s styrelse. Föreningens medlemmar har på årsstämma 2010-04-22 enhälligt tillstyrkt dess innehåll och givit SMFF:s styrelse i uppdrag att vid behov uppdatera uppförandekoden.

Uppförandekoden skall följas av medlemsförlagen och är bl.a. till för att vidmakthålla en god kvalitet bland medlemsförlagen samt främja goda relationer med andra aktörer inom musikbranschen och med organisationer och myndigheter med anknytning till musikbranschen.

Olika musikförlag arbetar med skiftande repertoarer och förläggarnas uppgift varierar bl.a. beroende på ingångna avtal och vilka genrer musiken inryms i. Medlemsförlagen skall skydda rättigheter, ge skälig kompensation till upphovsmän och andra rättighetshavare samt efter bästa förmåga utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till de musikaliska verken, främja verkens konstnärliga och ekonomiska potential.

Medlemsförlag skall vara väl insatta i gällande upphovs-, avtals- och konkurrensrätt. Vad gäller konkurrensrätten betonas särskilt att konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten och att företag inte får missbruka sin dominerande ställning. Medlemsförlag får sålunda inte diskutera priser och rabatter med kollegor på andra förlag, dela upp en marknad och ej heller avhandla och ta fram avtalsvillkor som kan snedvrida konkurrensen.

Medlemsförlagen bör uppmana motparten att anlita juridiskt biträde vid genomgång av avtal. Redovisning av medel till avtalspart skall ske i enlighet med ingångna avtal. Avtalspart skall vara berättigad att genom utsedd revisor, godkänd av förlaget, ta del av förlagets avräkningshandlingar som är erforderliga för kontroll av redovisning.

Information skall av medlemsförlag, utan anmaning, lämnas till SMFF:s kansli rörande tvister vid allmän domstol och betydande betalningssvårigheter. Medlemsförlagen skall härutöver, efter anmaning, från SMFF lämna enklare statistikuppgifter rörande omsättning etc. för att SMFF årligen skall kunna ta fram övergripande branschstatistik.

Medlem som inte iakttar uppförandekoden kan av föreningsstämman uteslutas ur föreningen.