Vår verksamhet

Om oss

Musikförläggarna bildades 1928 och är de svenska musikförlagens branschorganisation. Vi driver förlagens och deras kontrakterade upphovspersoners frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter.

Musikförläggarna har 70 medlemmar som representerar cirka 4 000 kataloger innehållande musik i alla tänkbara genrer. Våra medlemsförlag står för cirka 95 % av omsättningen i branschen. Klicka här för att se en lista över dem.

Musikförläggarna är, tillsammans med musikskaparnas föreningar SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och FST (Föreningen Svenska Tonsättare) en av Stims tre ägarrepresentanter.

Musikförläggarna är en ekonomisk förening. Varje år hålls föreningsstämma då bland annat föreningens styrelse väljs på förslag från valberedning. I föreningens valberedningen ingår Rebecca Edwards (sammankallande) – Universal Music Publishing, Caroline Bäuml – Kobalt Music Scandinavia, Christoffer Westerlund – Cosmos Music Publishing och Katarina Bångstad Balenius – Sony/ATV Music Publishing.

Valberedningens uppdrag från stämman är att föreslå styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedningen. Den som har förslag på namn eller själv är intresserad av att engagera sig i föreningen är välkommen att kontakta valberedningen. I valberedningens arbetsordning finns mer att läsa om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för man ska vara valbar.

Kontaktuppgifter till valberedningen:
Rebecca Edwards: rebecca.edwards@umusic.com
Caroline Bäuml: caroline.bauml@kobaltmusic.com
Christoffer Westerlund: christoffer@cosmos-music.com
Katarina Bångstad Balenius: kattis@sonyatv.com

Kunskap och påverkan 

Syftet med Musikförläggarna är att tillvarata och främja våra medlemmars intressen. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap om upphovsrätten, men också genom att informera om hur man ska gå tillväga för att använda musik, till exempel i en film eller om man vill trycka upp noter/texter. (Läs mer om upphovsrätt och licensiering här).

Vi sprider också kunskap om musikförlagens verksamhet, samtidigt som vi aktivt arbetar med att synliggöra och förstärka musikförlagens roll i branschen.

Musikförläggarnas påverkansarbete bedrivs delvis på egen hand, men också i nätverk som till exempel Musiksverige.

Via vår internationella branschorganisation ICMP deltar vi i olika kommittéer med mål att påverka beslut på till exempel EU-nivå i enlighet med våra medlemmars intressen.

Vår verksamhet

Medlemsservice och mötesplats

Flera av våra medlemsorienterade aktiviteter handlar om att förse musikförlagen med relevant kunskap och utbildning, genom till exempel kurser och omvärldsbevakning. Vi bistår även våra medlemmar med juridisk hjälp och rådgivning.

Dessutom har vi tagit initiativ till en lång rad arbetsgrupper, både internt inom Musikförläggarna och i samarbete med till exempel Stim, där anställda på medlemsförlagen träffas, diskuterar gemensamma angelägenheter, utbyter kunskap och därigenom utvecklar sin kompetens.

 

Förhandling och representation

Vi företräder våra medlemmar i en rad olika organisationer som till exempel Stim, ncb, Bonus Copyright Access och Export Music Sweden. Vi avtalar också med kommunala musikskolor om rätten att kopiera noter.

 

Musikförläggarnas Pris

Sedan 2003 arrangerar vi årligen galan Musikförläggarnas Pris som lyfter fram och uppmärksammar svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Klicka här för att läsa mer om Musikförläggarnas Pris.